فریاد........ دلم خیلی گرفته.... خیلییییییییییی.....دکتر فرجام... خانم ملکی.... اقای قبادی... دکتر امیری.....دکتر موسوی....می دونی اینا کی آن؟ اسم مشاوره هام... ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید
آبان 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
27 پست
مرداد 96
6 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
11 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
6 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
8 پست
اجتماعی
3 پست
سیاسی
1 پست
عمومی
1 پست
انسان
1 پست
be_good
1 پست
دخترانه
5 پست
خودکشی
1 پست
عشق
1 پست
داستان
1 پست
مریم
1 پست
عیسی
1 پست
زنانگی
3 پست
حوا
1 پست
مادر
1 پست
فلسفه
1 پست
نبودن
1 پست
گم_شدن
1 پست
آقای_مرد
1 پست
تنها
1 پست
ادعا
1 پست
روز_معلم
1 پست
شک
1 پست
روزانه
2 پست
دانشگاه
1 پست
فریاد
1 پست