افسانه باد

اما تا گل را چید دریا را دید و می دانست که این پایان زندگی خاکی اش خواهد بود.ومی دانست که گل تاب طوفان های دریایی را ندارد.گل را همان جا رها کرد و سراسیمه بی آنکه بخواهد ویزگی باد بودنش او را به سوی دریا برد.اما باد غمگین بود.گل هم غمگین بود که چرا زندگی اش خاتمه یافت بدون هیچ وصالی.اشک ریخت و اشک این گل افسانه ای ,دانه ای شد برای زندگی دوباره.باد هم سراسیمه بر روی آبها طوفان به پا می کرد وبا خشم مشت حسرت را بر سر امواج آب می زد.باد بعدی داشت می وزید به سوی همان باغ.باد بعدی وزید وآن دانه را به سوی دریا برد.باد عاشق بوی گل خیالش را شنید.به سوی آن عطر جاوید رفت, دانه را در دور دست در دست باد جوان دید.به سوی باد جوان دوید.باد هم دانه را در دستانش پنهان کرد.آن دو محکم به هم برخورد کردند ,در دل هم گم شدند.دانه از دست باد جوان افتاد در دل آبها.آن دو باد یکی شدند وطوفان به پا کردند و دانه رویید و سالهاست آن گل روییده در آب را,نیلوفر آبی می خوانند.

و دو باد هنوز در سرزمین آبها طوفان به پا می کنند و نمی دانند که آن دانه همان نیلوفر آبی است.

/ 4 نظر / 3 بازدید
مریم

سلااااااااااااام نداجووووووووووون خییییییییییییییلی خوشگل بود

ارمان

این داستانت فوق العاده بود دختر....

یه آشنا

عالی بود! بابا تو دیگه کی هستی! همین تور ادامه بده. با تبسمی سرد، نیلوفر آببی دل من شو!

jk

[قلب][قلب][قلب]