فریاد؟؟با یه شاخه گل موافقی؟امروز آرزو کردم که کاش بهزاد رو.ی جا ببینم... آرزوم برآورده شد... افتادم پشت سرش اتفاقی... پلاکش بیست و نه بود گفتم شاید اون باشه...از کنارش رد شدم اولش گفنم نه نیست با دقت که نگاه کردم دیدم خودشه...دنبالش راه افتادم تا در ی گل فروشی دیدمش... 

/ 0 نظر / 35 بازدید