احساس خوب به تو

پر  شده ام...

پر شده ام از احساس خوب به تو.

این تو بدجور آدم را زندانی بودنت،می کند.خسته ام می کند.بی تابم می کند.تو را خط می زنم و جایش سه تا نقطه می گذارم احساس خوب به...

هر چیزی که مثل  تو باشد.گاهی همه ی دنیا را جای این سه نقطه می گذارم.پر می شوم از شادی.

اما باز هم احساس خوب به...اذیتم می کند!بی تابم می کند!آزادی ام را می گیرد!

به را هم خط می زنم،می شود احساس خوب.

از آن همه بودن تو،از آن همه دل تنگی،از آن همه محصور بودن در حصار تو فقط احساس خوب می ماند،چه تو باشی و چه نباشی!

و عشق یادم می دهد آزاد بودن را و پر از احساس خوب بودن را.

ندا 4/10/90:))

/ 0 نظر / 16 بازدید