مثل وقتی که...

شنبه امتحان ورود به بخش ترمیم داریم و ...یک چیزیم شده!مثل وقتی که می خواهی 20 ساله باشی اما دستانت پر است از بازی های کودکانه.مثل وقتی که می خواهی پاک کن باشی اما هر کجا راه می روی خط خطی تر می شود. مثل اینکه می خواهی فراموش کنی اما هر کجا پا می گذاری یک چیزی می خواهد دل تنگت کند..یک چیزی حتی مثل جای خالی سودی..مصمم روی چیزی که نداری پا فشاری می کنی..دختر لجوج همیشگی..به دستش می آورم اما دستانم سست می شود فکر می کنم بیخودی آنقدر مصمم بودم!یعنی یک تردید همیشگی!

تردید همیشگی همان جمله ای که در کتاب جملات خواندم..."انسان یعنی نوسان بین یک تردید همیشگی"...

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].