قسم

به شرافت سوگند میخورد

 به مردانگی اش

به جان مادرش

به جان بچه اش

به جان خواهرش

محکم حرف می زند،محکم قسم می خورد حتی به قرآن،حتی به خدا...

و من حتی بدون اینکه سوگند بخورم،می دانم که دروغ می گوید.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید