تصادف

فریاد؟! حالم بده 

امروز نزدیک بود تصادف کنم خواستم سبقت بگیرم از ی تریلی اما آنقدر گنده بود ردش نکردم ی پراید هم از جلو م داشت میومد زدم ب خاکی... باید می مردم... ولی نمردم.... 

/ 0 نظر / 20 بازدید