فریاد؟!

چشم های تب کرده ام را ب زور دارم نگه می دارم که توی این سازها و رقص ها کسی به دیوانه بودن من شک نکند

فریاد چشم هایم تب کرده 

دلم هوایی شده 

و.... 

و....

و....

 

/ 0 نظر / 18 بازدید