از شجاعت تا دیوانگی

گفت دچار خود درگیری شده ام!

 من  گفتم چه شجاعتی!

بعضی ها آنقدر گم شده اند که دیگه خودی ندارند!تا درگیرش شن!

خود درگیری این روزها دارد دیوانه ام می کند!

 

/ 7 نظر / 18 بازدید
آیورک

.. جالبه به نکته ظریفی اشاره کردی..

ترجمه

I have been told their involvement! I said "What courage! Some have gone so I do not own! to sand involved? This conflict has its days are crazy!

ترجمه ایتالیایی

Mi è stato detto loro partecipazione! Ho detto "Che coraggio! Alcuni sono andati quindi non ho proprio! Per sabbia coinvolti? Questo conflitto ha le sue giornate sono pazzi!

ترجمه فرانسه

On m'a dit de leur participation! J'ai dit: «Quel courage! Certains sont même allés je ne possède pas! Pour le sable en cause? Ce conflit a ses jours sont fous!

ترجمه عربی

لقد قيل لي مشاركتها! قلت : "ما الشجاعة! وذهب البعض لذلك أنا لا تملك! الرمل المشاركة؟ هذا الصراع أيامها مجانين؟

یک موجود زنده

سلام من هم دیواره وار با خودم درگیرم گاهی سازش گاهی درگیری نمی دونم از وبلاگتون خوشم اومد با اجازه من لینکتون کردم