رگ خوابم تو دستاته

آدم ها بی رحمند فریاد.... از یک جایی ب بعد بی رحم می شوند... وقتی یکی را خیلی دوست دارند و نمی شود... وقتی یکی را خیلی دوست دارند و نمی شود.... بی رحم میشوند....مردها بی رحم می شوند.... دارم با داداش اکرم برای گردم به کرمی سیتی...کمی سیتی را از دکتر ابراهیمی یاد گرفتم که به کامیاران می گوید کامی سیتی.... 

من به خاص بودن خودم ایمان دارم فریادی...فریاد؟! خیلی فکر می کنم!خبلی!عادتم را ک می دانی!خیلی خیلی....

فریاد حتی خودم فکرهایی خودم را قبول ندارم...مگه میشه کسی کسی رو.دوست داشته باشه و ولش کنه ب امان خدا؟فریاد مگه میشه؟

/ 0 نظر / 21 بازدید