فریاد؟! فردا تولد من است می دانی؟ 

فریاد؟ 

کادوی تولد ش را گرفت کادوی تولدم را نگرفتم 

کادوی روزپزشکش را گرفت کادوی روز پزشکم را. نگرفتم 

خواهرم با ولع او را دید خواهرش با ولع من را ندید 

عجله داشتم برای داشتنش صبر داشت برای نداشتنم

فریاد معادله نابرابر ها بود.... 

/ 0 نظر / 48 بازدید