فریاد بیا بغلم کن... بگذار نبض واژه ها بزند.... فریاد نمی فهمند....کنیک مدام می گفتم ازدواج ازدواج ازدواج الان هر کی پیشنهاد ازدواج می ده می ترسم... می دونی چرا؟

پریروز تو جاده دو طرفه تک بانده سبقت گرفتم... نتونستم تریلی رو رد کنم... از رو برو هم پراید داشت می اومد ... زدم ب خاکی سمت چپ جاده... زنده موندم.... تمام دست و پام می لرزید... از اپن ب بعد از رانندگی کمی می ترسم...از سبقت خیلی می ترسم... 

الان از عشق کمی می ترسم از ازدواج خیلی می ترسم... فریاد.... کم دارمت...

/ 0 نظر / 39 بازدید