سنگ بود نبودن..م...ش

من دارم جای تو غصه می خورم!

چه خفقان تنگ احساسی...می ترسم از اینکه من هم سارایی باشم که در امتداد یکی از این جاده ها مرگ در انتظار قاپیدنم باشد..و بعد از رفتنم چیزی شبیه تو با بغض هایش مهمان سنگ بود نبوده هایم شود!

می ترسم از اینکه من هم سارایی داشته باشم و مرگ باز هم در یکی از جاده های رفتنش او را از من بدزدد..

می ترسم از مردن...م....ش

/ 3 نظر / 17 بازدید
سایت سما

http://85.185.231.4/

امین

آدم خوب کم پیدا میشه. خیلی کم. ولی نباید از همون خوب های کم هم واسه خودمون بت بسازیم. آدم خوب کمه، ولی آدم کامل اصلا نیست!

مح.ق

آدم خوب کم پیدا میشه آدم کامل اصلا ولی یه آدم مثل خودت... بازم پیدا میشه؟ نمی دانم...