فریاد........ دلم خیلی گرفته.... خیلییییییییییی.....دکتر فرجام... خانم ملکی.... اقای قبادی... دکتر امیری.....دکتر موسوی....می دونی اینا کی آن؟ اسم مشاوره هام... همه شون می گن نه...اما دل من می گه اره....فریاد.... کاش تو بودی.... کاش تو بودی..... کاش بودی.... ی جمله لسفی از خودم ساختم.... 

فریاد.... همش دارم جملات فلسفی میسازم از خودم... فریاد....؟ 

/ 0 نظر / 38 بازدید