صداقت

سلام فریاد.... مخاطب خاص خاصم....امروز با یک آدم خاص هم صحبت شدم... می دانی شاید باید تا آخر عمر چندین نفر را ببینی تا به این نتیجه برسی ک الان فلان آدم را درک کردم....الان فهمیدم فلان تصمیم فلان آدم خیلی هم دور از ذهن نبود...فریاد.... دنیا ی ما خیلی عجیب است...فلان آدم را از دور می بینی و غبطه می خوری به عکس های دو نفره شان اما پای دردهایش ک می نشینی می بینی چقدر عکسشان پوشالی بود.... و قضاوت تو پوشالی تر...

فریاد! تصمیم بزرگی گرفتم که تا سه سال دیگر عملی اش خواهم کرد البته اگر آقای خدا بخواهد.... امروز دکتر ز حرف های عجیب جالب و درستی می زد...چقدر ما بعضی ها با خیلی از آدم های دور و برمان فرق داریم.... چقدر خوشحال م.... چقدر حس خوبی است آدمی مثل خودت را دیدن و شنیدن.... مهم ترین چیزززز.... مهم ترین چیییییززز هر آدم..... مهم ترین چیز هر آدم می دانی چیست؟!

نه زیبایی....نه مدرک.....نه پول.... نه عشق....نه احساسات..... مهم ترین چیزززز هر آدم صداقت اوست که وقتی نباشد تیپ پا می زنی به عشق و مدرک و احساسات ش....

صداقت را دریابید لطفا آدم ها!من ترجیح می دم فلان آدم بیاید بگوید عزیزم من کمی تنوع طلب هستم گاهی آدم هایی می آیند در حاشیه ذهنم ولی امپراطور قلبم شما هستی و حتی اگر نخواهی من این کار را نمی کنم اما اجازه ی کمی بی راهه رفتن را ب من می دهی لطفا؟و تو کمی ناراحت شوی... کمی بغض کنی....و بگویی آری! برو هر غلطی دلت میخواهد بکن اما جای من را ب کسی نده! لطفا! 

این خیلی بهتر است تا یک روز ببینی آقایت رفته با یک زن شوهر دار لاس می زند و تو گوشزد کنی به او و فردا آن زن شوهر دار بخواهد با نگاهش چشم هایت را از حدقه در آورد و بعد آقایت بگوید نه نه... ب خدا چیزی نگفتم بهش... 

مممم.....صداقت داشته باشید لطفا!

/ 0 نظر / 15 بازدید