فراموشی

یک نفر در دیروزهای تو می شود خاطره

رفته است و از خودش چند قطره اشک و کمی لبخند جا گذاشته

تنها دارایی تو از او.

یک نفر از دیروز تو می آید

می شود امروز آن آدم دیروزی!

و خاطره ها به تو می خندند!

چه زود فراموش می شوی سوگندهای همیشگی!

/ 3 نظر / 4 بازدید
ف124

اگه فراموش شدن سوگند نبودن! چرا اینقدر ساکتی؟! چرا مثل اتش فشان خاموش خودتو قایم می کنی؟ سکوت سهم تو نیست.

ف124

ندا منو ببخش ولی تو خوتو فراموش کردی.

123

[دست][دست][دست][پلک]